loading...
เพศสัมพันธ์ กับ เอดส์ (AIDS)

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เพศสัมพันธ์ กับ เอดส์ (AIDS)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ กล่มโรค ต่าง ๆ ที่ติดต่อจากคนหนึ่ง สู่อีกคนหนึ่งโดยการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกันโดย การสัมผัส หรือถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน เริม เป็นต้น เอดส์ เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อม หรือบกพร่อง ทำให้เชื้อโรคชนิดฉวยโอกาส เช่น ปอดบวม วัณโรค หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว เอดส์ ติดต่อโดดยการร่วมเพศ การรับเชื้อทางเลือด น้ำเหลือง หรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ขณะอยู่ใน ครรภ์
ไม่มีความคิดเห็น :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น